Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚ.6220.1.2018 - Decyzja Wójta Gminy Cieszków w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. . „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach” na działce nr ewid. 283/3, obręb Guzowice.

2018-04-24 15:19:53
WR.ZZ.2.436.104.2018.AJ Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przedsięwzięcia pn. : „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach”.

2018-04-23 14:24:26
OŚ.6220.1.2018 Postanowienie Wójta Gminy Cieszków stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach” na działce nr ewid. 283/3 obręb Guzowice

2018-04-06 14:03:59
IFO.6220.5.2017 Decyzja o umorzeniu postępowania wszczętego z wniosku z dnia 29.11.2017r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach” na działce nr ewid. 283/3 obręb Guzowice, jednostka rejestrowa Cieszków.

2018-04-05 15:10:09
ZNS-601-3/JP/18 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu dot. wydania opinii co do potrzebyprzeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach"

2018-04-04 08:25:39
Decyzja nr Z 109/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydania decyzji wyrazajacej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Guzowicach gm. Cieszków

2018-03-22 13:31:17
OŚ.6220.1.2018 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na: Pracach przygotowawczych polegajacych na pomiarach geodezyjnych, profilowaniu bryły składowiska i montażu zasuwy odcinającej przed wlotem do zbiornika odcieków; wykonaniu warstwy wyrównawczo-odgazowujacej; podniesieniu studni, wykonaniu biofiltrów, wykonaniu warstwy uszczelniającej, wykonaniu rowu odparowujacego; wykonaniu warstwy rekultywacyjnej właściwej i zabiegów agrotechnicznych, wysiewu traw i nasadzeń; zamontowaniu monitoringu

2018-03-08 14:02:58
IFO.6220.5.2017 - Postanowienie Wójta Gminy Cieszków z dnia 15 stycznia 2018 roku o zawieszeniu postepowania w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach"

2018-01-16 11:43:46
IFO.6220.5.2017 Obwieszczenie z dnia 15.01.2018r. o wydaniu przez Wójta Gminy Cieszków postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Guzowicach"

2018-01-16 11:40:21
ZNS- 601-1/JP/18 Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Guzowicach.

2018-01-16 11:37:14