Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RI.271.3.2011

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy wykonawcy
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
 4. Formularz cenowy
 5. Wzór umowy
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Wykaz wykonanych robót
 8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 9. Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w postępowaniu
 10. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 11. Wykaz taboru autobusowego
 12. Umowa użyczenia autobusu
 13. SIWZ
 14. Informacja z sesji otwarcia ofert
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty
2011-09-08 00:00:00
2ZP2011

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 5. Wzór umowy
 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Wykaz robót budowlanych
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 11. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 12. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Jankowa
 13. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 14. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Brzezina
 15. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 16. Książka przedmiarów
 17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
2011-09-01 00:00:00
OŚW.271.1.2.2011

 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy wykonawcy
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
 4. Umowa o przewóz osób
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Wykaz taboru autobusowego
 7. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 8. Oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
2011-08-26 00:00:00
RI.271.2.2011

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Oświadczenie osoby fizycznej
 7. Umowa
 8. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 9. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 10. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 11. Oświadczenie o niekaralności
 12. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
 13. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 14. Informacja z sesji otwarcia ofert
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2011-08-23 00:00:00
Przetargi aktualne

Przetargi aktualne
2011-08-16 00:00:00
1ZP2011

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 7. Wykaz robót budowlanych
 8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 9. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 10. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 11. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Jankowa
 12. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 13. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 14. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Brzezina
 15. Książka przedmiarów
2011-07-04 00:00:00
RI.271.1.2011

Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne
 5. Wzór umowy
 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Wykaz robót budowlanych
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 11. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 12. Szczegółowa specyfikacja techniczna
 13. Przedmiar robót - branża sanitarna
 14. Projekt wykonawczy
 15. Projekt wykonawczy - część drogowa
 16. Przekroje konstrukcyjne- projekt budowlany
 17. Mapka do celów projektowych
 18. Rysunek - profil podłużny
 19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 20. Przedmiar robót - branża drogowa
 21. Mapa do celów projektowych
 22. Przekróje konstrukcyjne - odbudowa nawierzchni
 23. Opis techniczny
 24. Przedmiar robót
 25. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - opis
 26. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - legenda
 27. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - mapa
 28. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - przekrój geotechniczny I
 29. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - przekrój geotechniczny II
 30. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - przekrój geotechniczny III
 31. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - objaśnienia symboli i znaków
 32. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - opis makroskopowy - otwór I
 33. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - opis makroskopowy - otwór II
 34. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - opis makroskopowy - otwór III
 35. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego - opis makroskopowy - otwór IV
 36. Część graficzna - projekt zagospodarowania terenu - kanał deszczowy
 37. Część graficzna - profil podłużny kanału deszczowego
 38. Część graficzna - podłączenia wpustów deszczowych
 39. Część graficzna - wpust uliczny z osadnikiem
 40. Część graficzna - studzienki kanalizacyjne
 41. Informacja z sesji otwarcia ofert
 42. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 43. Ogłoszenie o zamówieniu
2011-06-30 00:00:00
PN3410/3/2010

Budowa drogi gminnej w Cieszkowie - ul. Piastowska

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne
 5. Wzór umowy
 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Wykaz robót budowlanych
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 11. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 12. Projekt wykonawczy - odbudowa nawierzchni
 13. Projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa
 14. Wyjaśnienia do SIWZ
 15. Formularz ofertowy poprawiony
 16. Załącznik graficzny
 17. Informacja z sesji otwarcia ofert
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2010-12-27 00:00:00
PN3410/2/2010

Rozbudowa zaplecza socjalnego na stadionie w Cieszkowie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne
 5. Wzór umowy
 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Wykaz robót budowlanych
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 11. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 12. Przedmiar robót budowlanych
 13. Projekt budowlany, spis treści, dane ogólne
 14. Projekt budowlany zamienny, spis treści, dane ogólne
 15. Projekt budowlany zamienny, spis treści, dane ogólne
 16. Projekt wykonawczy zamienny, spis treści, dane ogólne
 17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 18. Projekt zagospodarowania terenu- część graficzna
 19. Projekt zagospodarowania terenu - część opisowa
 20. Projekt wykonawczy zamienny
 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 22. Zmiany w SIWZ
 23. Informacja z sesji otwarcia ofert
 24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2010-10-04 00:00:00
PN3410/1/2010

Dowożenie uczniów do szkół i sprawowanie opieki nad nimi, na terenie Gminy Cieszków w roku szkolnym 2010 - 2011

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy wykonawcy
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
 5. Formularz cenowy
 6. Wzór umowy
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Wykaz wykonanych usług
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 10. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 11. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
 12. Wykaz taboru autobusowego
 13. Umowa użyczenia autobusu - projekt
 14. Zmiana SIWZ
 15. Informacja z sesji otwarcia ofert
 16. Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
2010-08-06 00:00:00